Home

Besluit bekostiging WPO

Besluit bekostiging WPO [Tekst geldig vanaf 01-08-2020 tot 01-07-2021] Sdu

Besluit bekostiging WPO; Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Titel I. Algemeen. Artikel 1. Begripsbepalingen; Titel II. Administratieve voorschriften met betrekking tot aanvang en einde bekostiging, en borgstelling. Artikel 2. Gegevens en bescheiden nieuwe scholen en scholen die met toepassing van , of voor bekostiging in aanmerking komen; Artikel 3 Sla de regeling op Besluit bekostiging WPO. Besluit van 21 oktober 1985, houdende regelen betreffende de bekostiging van basisscholen. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

Besluit bekostiging WPO BES Geldend van 01-08-2016 t/m 31-07-2020 10 Besluit van 3 februari 2011, houdende vaststelling van voorschriften inzake de bekostiging van het primair onderwijs BES (Besluit bekostiging WPO BES Besluit bekostiging WPO Intro Het Bekostigingsbesluit WPO is na inwerkingtreding van het Besluit van 5 oktober 2005 (Staatsblad 2005, 553), waarin de wijzigingen als gevolg van de lumpsumbekostiging zijn opgenomen, ingrijpend veranderd. Met name doordat het Formatiebesluit WPO integraal is opgenomen in dit besluit. Daarom is hierna het Besluit bekostiging WPO opgenomen zoal ID12545 (Besluit bekostiging WPO 20xx), ID12546 (Besluit bekostiging WEC 20xx), ID12547 (Besluit bekostiging WPO BES 20xx) en ID12549 (Inrichtingsbesluit WPO) hangen allen samen met de wet vereenvoudiging bekostiging po (ID7139; Kamerstukken 35605)

wetten.nl - Regeling - Besluit bekostiging WPO - BWBR000386

Besluit van houdende voorschriften inzake de bekostiging van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs (Besluit bekostiging WPO 20xx) Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van xx MAAND 20xx, nr. WJZ/xxxxxxxx (12545), directie Wetgeving en Juridische Zaken Met de WPO, de WEC, het Besluit bekostiging WPO, het Besluit bekostiging WEC, de bedragen en de landelijk gewogen gemiddelde leeftijd die worden vastgesteld in deze regeling, het aantal leerlingen op de teldatum en de gewogen gemiddelde leeftijd van de school, kan per school het lumpsumbudget worden berekend Art. 28 Artikel 28 Besluit bekostiging WPO - Artikel 28. Berekening aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding 1. Voor de aanvullende bekostiging voor personeelskosten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden voor een basisschool wordt een basisbedrag per eenheid schoolgewicht toegekend, welk bedrag wordt verhoogd met een. Besluit van houdende voorschriften inzake de bekostiging voor scholen voor primair onderwijs (Besluit bekostiging WPO 20xx) Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van xx MAAND 20xx, nr. WJZ/xxxxxxxx (12545), directie Wetgeving en Juridische Zaken

- Besluit bekostiging WPO - Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel - Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS . WET van 2 juli 1981, Stb. 1981, 468, houdende Wet op het basisonderwijs. Inwerkingtreding: 1 februari 1984 (Stb. 1983, 727) B<Kiwi-ID>.K-1 Besluit van tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19 Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, va Door in het Besluit bekostiging WPO op te nemen dat het leerlinggewicht gebaseerd moet zijn op gegevens in de leerlingenadministratie kan beter gehandhaafd worden. Bij het ontbreken van de vereiste formulieren om leerlinggewichten te onderbouwen, kan het schoolgewicht bijgesteld worden, wat mogelijk leidt tot een correctie op de bekostiging B12547.K-1 1 . Besluit van houdende voorschriften inzake de bekostiging voor scholen voor primair onderwijs BES (Besluit bekostiging WPO BES) Op de voordracht van Onze Minister voor Basis - en Voortgezet Onderwijs en Media, van xxx, nr Besluit bekostiging WPO zoals dat luidde op 31 december 2018, bedraagt € 2.086,00. 4. Het bedrag zoals bedoeld in artikel 36a, tweede lid, onderdeel H van het Besluit bekostiging WPO bedraagt € 328,45. 5. Het percentage ten behoeve van de overgangsbekostiging onderwijsachterstandenbestrijding in 2 Staatscourant 2020 nr. 37477 16 juli 202

wetten.nl - Regeling - Besluit bekostiging WPO BES - BWBR002958

 1. Besluit bekostiging WPO, bedraagt 13,99%. 3. Het percentage, bedoeld in artikel 36a, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO bedraagt 0,000%. Artikel 5. Aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en groei Het basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van d
 2. Het Besluit bekostiging WPO wordt als volgt gewijzigd: In artikel 34.6 wordt verricht de inspectie een aanvullend onderzoek vervangen door kan de inspectie een aanvullend onderzoek verrichten. Artikel II. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij.
 3. U kunt reageren op de nieuwe bekostigingssystematiek voor het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zoals neergelegd in het Besluit bekostiging WPO 20xx, Besluit bekostiging WEC 20xx en Besluit bekostiging WPO BES 20xx, en de toelichting bij elk van deze besluiten. Download
 4. Besluit bekostiging WPO, bedraagt 26,55%. 3. Het percentage, bedoeld in artikel 36a, derde lid van het Besluit bekostiging WPO bedraagt 1,638%. Artikel 5. Aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en groei Het basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van d
 5. Artikel Bedrag 3a, vierde lid, (aanvang bekostiging) € 12.461,64 29, vierde lid, (groei) € 2.809,08 Artikel 5. Vaststelling aanvullende bekostiging schoolleiding Het bedrag, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen € 19.530,49 en voor scholen me
 6. het Besluit bekostiging WPO, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel: Artikel Bedrag 3a, vierde lid, (aanvang bekostiging) € 12.482,19 29, vierde lid, (groei) € 2.821,68 Artikel 5. Vaststelling aanvullende bekostiging schoolleidin

Kamerbrief EK voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx. Minister Slob (OCW) stuurt het ontwerp Besluit bekostiging WPO 20xx naar de Eerste en Tweede Kamer. Het besluit gaat over de bekostiging van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure Besluit bekostiging WPO. files Inhoud [Tekst geldig vanaf 15-03-2019 tot 01-08-2019] Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. G. van Leijenhorst, van 11 juli 1985, nr. 6238. Besluit bekostiging WPO BES. files Inhoud. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2010, nr

 1. Besluit bekostiging WPO en WEC i.v.m. subsidiëring van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen. Dit besluit is een uitwerking van de initiatiefwet van de leden Ypma (PvdA), Rog (CDA) en Voordewind (CU) van 6 juni 2017 (Stb. 2017, 289) en bevat regels of voorwaarden voor het verstrekken van subsidie aan de rechtspersoon die godsdienstonderwijs of.
 2. U bevindt zich hier: Home Documenten Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. De wijziging houdt verband met het mogelijk maken van een uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19
 3. Besluit bekostiging WPO - Artikel 35. Overgangsbekostiging samenwerkingsverband 1. De overgangsbekostiging voor personele kosten, bedoeld in artikel X, vijfde lid, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en de financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal.
 4. 20xx, het Besluit bekostiging WEC 20xx en het Besluit bekostiging WPO BES 20xx, die de huidige bekostigingsbesluiten voor het primair onderwijs vervangen. De bepalingen in het huidige Besluit bekostiging WPO die geen betrekking hebben op bekostiging worden overgeheveld naar een nieuw vast te stellen Inrichtingsbesluit WPO. In dit besluit is de.
 5. Besluit bekostiging WPO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) Wet medezeggenschap op scholen (WMO) Wet overige OCW-subsidies (WOOS) A. Regelingen o.g.v de WOOS (niet-geoormerkt) of artikel 9.1, lid 3 onder c van de Kaderregeling subsidies OCW
 6. Wetswijziging bekostiging WPO BES Op dit moment wordt er gewerkt aan een wetswijziging die de nieuwe bekostigingssystematiek, zoals tot stand gekomen met het besluit van 6 juli 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO BES (Stb. 2016, 274), zal vervolmaken
 7. Wijziging Besluit bekostiging WPO i.v.m. uitzondering beoordelen leerresultaten. De inspectie zal de leerresultaten van scholen in het schooljaar 2021/2022 niet beoordelen. De eindtoetsresultaten 2021 - die de basis vormen voor dit oordeel - zijn als gevolg van de COVID-19-pandemie geen betrouwbare indicator voor de beoordeling van de onderwijskwaliteit van de school

Besluit bekostiging WPO 20xx Overheid

Besluit bekostiging WPO, bedraagt 26,55%. 3. Het percentage, bedoeld in artikel 36a, derde lid van het Besluit bekostiging WPO bedraagt 3,156%. Artikel 5. Aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en groei Het basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van d bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (Stb. 2021, 171) worden deze bepalingen vernummerd tot respectievelijk artikel 169, zesde lid, en 192, derde lid, van de WPO. Datum 28 juni 2021 Betreft Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Wetgeving en Juridisch

Artikelen 33a en 33 c van het Besluit bekostiging WPO en artikelen 42a en 42c van het Besluit bekostiging WEC worden opgenomen zodat de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS ook van toepassing is op subsidieverstrekking op grond van voornoemde artikelen. Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, is voor het eerste schooljaar na de opheffing gelijk aan de som van de bekostiging op grond van artikel 120, tweede lid, onderdeel c, WPO en de aanvullende bekostiging op grond van artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO die de opgeheven speciale school voor basisonderwijs zou hebben ontvangen in het eerste schooljaar na de.

wetten.nl - Regeling - Besluit bekostiging WEC - BWBR000425

 1. wijziging Besluit bekostiging WPO i.v.m. formulier ouderverklaring gewichtenregeling. Bij accountantscontroles is vastgesteld dat er sprake is van relatief veel (mogelijk) oneigenlijk gebruik van de gewichtenregeling, waartegen nu onvoldoende opgetreden kan worden
 2. bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (Stb. 2021, 171) worden deze bepalingen vernummerd tot respectievelijk artikel 169, zesde lid, en 192, derde lid, van de WPO. 2 Het Besluit bekostiging WPO 20xx zal, na vaststelling daarvan, in het kader van d
 3. bekostiging van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs (Besluit bekostiging WPO 20xx)1. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting2. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure, bedoeld in de artikelen 175, zesde lid, en 184b, derd
 4. Wijziging Besluit bekostiging WPO in verband met niet beoordelen leerresultaten. Vanwege de coronacrisis zullen de over de leerresultaten te verkrijgen gegevens onvoldoende informatie geven voor een betrouwbaar oordeel. Daarom wordt het Besluit bekostiging WPO gewijzigd om een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten tot stand te kunnen brengen
 5. Meer informatie over bekostiging voor reguliere groei, zie artikel 29 Link opent externe pagina van het Besluit bekostiging WPO. Meer informatie over bekostiging voor bijzondere groei, zie artikel 30 Link opent externe pagina van het Besluit bekostiging WPO. Meer informatie over het aanvragen van groeibekostiging, zie artikel 12a lid 2 Link opent externe pagina van het Besluit bekostiging WPO
 6. ister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaVoorhang Besluit bekostiging WPO 20x
 7. De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, is voor het eerste schooljaar na de opheffing gelijk aan de som van de bekostiging op grond van artikel 120, tweede lid, onderdeel c, van de WPO en de aanvullende bekostiging op grond artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO die de opgeheven speciale school voor basisonderwijs zou hebben ontvangen in het eerste schooljaar na.

Art. 14 Artikel 14 Besluit bekostiging WPO :: Maxius.nl voorheen Lexius.n

Staatsblad 2018, 334 Overheid

Brief regering; Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19 - Primair Onderwijs - Hoofdinhoud. Deze voorhang is onder nr. 578 toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding en dossier 31293 - Primair Onderwijs ID12545 Brf EK voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx juni 28, 2021 ID12545 Brf EK voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx . ID12545 K-1 Besluit bekostiging WPO 20xx: Actueel onderwijsnieuws in jouw mailbox ontvangen? Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Delen Link ophalen; Facebook; Twitter.

Besluit bekostiging WPO Besluit informatievoorziening WPO/WEC Rechtspositiebesluit WPO/WEC Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Besluit Participatiefonds Beleidsregel financieel toezicht po en vo 201

Besluit bekostiging WPO Besluit informatievoorziening WPO/WEC Wet op het primair onderwijs (WPO) Besluit vernieuwde kerndoelen WPO Besluit Vervangingsfonds Rechtspositiebesluit WPO/WEC Besluit vaststelling beleidskader subsidie op extern advies verduurzaming schole Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-191. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting2

Staatsblad 2019, 152 Overheid

0,0179 x het schoolgewicht, bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO, waarbij als teldatum wordt aangemerkt de datum, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO. Afronding: De factoren A, B, C en D worden onafgerond gebruikt in de berekening en de factor G wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal Besluit bekostiging WPO, 10b, tweede lid, 30, eerste lid, 31, 33a, eerste en derde lid, en 35 van het Besluit bekostiging WEC, de artikelen B 16b, B 16g, B 16l, B 21, C 11, eerste en tweede lid, en C 16.1 van het Besluit trekkende bevolking WPO, en artikel 3, derde lid, van de Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020; Besluit. het Besluit bekostiging WPO, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel: Artikel Bedrag 3a, vierde lid, (aanvang bekostiging) € 13.374,23 29, vierde lid, (groei) € 3.075,81 Artikel 5. Aanvullende bekostiging schoolleidin Besluit bekostiging WPO Artikel 9 lid 1 (juncto artikel 6 lid 1) De gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de bekostiging voor personeelskosten (door de school nader in te vullen) Niet gegeven, naar ratio: de berekening van de bekostiging voor personeelskoste

Brief regering; Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx - Primair Onderwijs